Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Infection with street strain rabies virus induces modulation of the microRNA profile of the mouse brain

Pingsen Zhao, Lili Zhao, Kun Zhang, Hao Feng, Hualei Wang, Tiecheng Wang, Tao Xu, Na Feng, Chengyu Wang, Yuwei Gao, Geng Huang, Chuan Qin, Songtao Yang* and Xianzhu Xia*

Virology Journal 2012, 9:159  doi:10.1186/1743-422X-9-159

Include


Format