Download references

Open Access Highly Accessed

Heterogeneous virulence of pandemic 2009 influenza H1N1 virus in mice

Amber Farooqui, Alberto J Leon, Yanchang Lei, Pusheng Wang, Jianyun Huang, Raquel Tenorio, Wei Dong, Salvatore Rubino, Jie Lin, Guishuang Li, Zhen Zhao and David J Kelvin*

Virology Journal 2012, 9:104  doi:10.1186/1743-422X-9-104

Include


Format