Download references

Open Access

Dynamic distribution and tissue tropism of classical swine fever virus in experimentally infected pigs

Jun Liu, Xue-Zheng Fan, Qin Wang*, Lu Xu, Qi-Zu Zhao*, Wei Huang, Yuan-Cheng Zhou, Bo Tang, Lei Chen, Xing-Qi Zou, Sha Sha and Yuan-Yuan Zhu

Virology Journal 2011, 8:201  doi:10.1186/1743-422X-8-201

Include


Format