Email updates

Keep up to date with the latest news and content from Virology Journal and BioMed Central.

Download references

Open Access Open Badges

Dynamic distribution and tissue tropism of classical swine fever virus in experimentally infected pigs

Jun Liu, Xue-Zheng Fan, Qin Wang*, Lu Xu, Qi-Zu Zhao*, Wei Huang, Yuan-Cheng Zhou, Bo Tang, Lei Chen, Xing-Qi Zou, Sha Sha and Yuan-Yuan Zhu

Virology Journal 2011, 8:201  doi:10.1186/1743-422X-8-201

Include


Format